Algemene voorwaarden

PARTIJEN:

1)        Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n.

IBD Nederland) hierna te noemen IBD Nederland, ingeschreven als handelsnaam bij de kamer van Koophandel onder nummer

70534349 gevestigd te Vught, aan de Van Lanschotlaan 2, 5262 AG  hierbij vertegenwoordigd door haar directeuren, de heer R. Iding en/of mevrouw I.M. Grooten.

En

2)        Intermediair gevestigd te Vestigingsplaats (postcode), aan adres, hierbij vertegenwoordigd door haar (mede) eigenaar/directeur hierna te noemen:

Intermediair;

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen;

     IN AANMERKING NEMENDE DAT:

  • IBD Nederland zich bezighoudt met het beoordelen en bemiddelen van zakelijke en/of professionele (box 3 beleggers) financieringsaanvragen die zich als zakelijk of professioneel kwalificeren (wij behandelen geen particuliere box1 aanvragen welke binnen de reikwijdte vallen van de WFT);
  • Het afstemmen en bemiddelen van de financiering via bancaire instellingen en investerende partijen;
  • IBD Nederland geeft uitdrukkelijk geen advies, maar kijkt of een financieringsaanvraag haalbaar is en bemiddelt deze bij een geldverstrekker die wordt bepaald in overleg met Intermediair; Intermediair gebruik wenst te maken van de        dienstverlening van IBD Nederland.

Partijen gemaakte afspraken omtrent hun samenwerking wensen vast te leggen in onderhavige overeenkomst.

EN KOMEN OVEREEN:

Artikel 1          Duur en tussentijdse beëindiging

1)        Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop deze door beiden partijen is ondertekend en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2)        Partijen kunnen de overeenkomst zonder opgaaf van reden, ingebrekestelling, verplichting tot schadevergoeding en/of rechterlijke tussenkomst tussentijds beëindigen. Dit moet schriftelijk gebeuren met een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 2          Samenwerking

1)        IBD Nederland heeft een Mid-Office ingericht waar diensten worden aangeboden gericht op de bemiddeling van de zakelijke financieringen in de ruimste zin van het woord en bemiddeling in het verkrijgen van financieringen van beleggingspanden in de ruimte zin van het woord. Daarnaast heeft IBD Nederland een netwerk van samenwerkende specialisten op diverse aanverwante werkgebieden. Het Intermediair kan van deze specialismes gebruik maken.

2)        Het Intermediair draagt zorg voor het aanleveren alle relevante bescheiden die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag en/of verkrijgen van een offerte. Het Intermediair draagt zorg voor de schriftelijke toestemming van de eindklant om (aanvullende) stukken op te vragen en door te sturen naar relevante partijen.

3)        In overleg met het Intermediair kan worden besloten de aanvraag tegen een (vaste) leadvergoeding over te nemen en onder te brengen bij een passende adviseur.

Artikel 3          Werkwijze  

1)        Financieringsaanvragen dienen volledig en conform de aanwijzingen van IBD Nederland te worden aangeleverd. Een volledige aanvraag zal binnen 3 werkdagen beoordeeld worden. Indien IBD Nederland moet afwijken van deze verwerkingstermijn, brengt zij het Intermediair zo spoedig op de hoogte van de gewijzigde verwerkingstermijn.

2)        IBD Nederland beoordeelt een aanvraag door haar visie en kennis te koppelen aan de informatie zoals verstrekt door de betrokken partijen. Het is derhalve van belang dat er juiste en volledige informatie wordt verstrekt. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie, kan leiden tot een onjuiste en/of onvolledige aanvraag en offerte of kan leiden tot vertraging in het beoordelingsproces. In  principe onderhoudt IBD Nederland geen contacten met relaties van het Intermediair.

3)        Voordat het Intermediair een aanvraag naar IBD Nederland verstuurt, dient het Intermediair zelfstandig te beoordelen of op basis van de bekende feiten en omstandigheden redelijkerwijs te verwachten valt of een aanvraag gehonoreerd zal worden. Hiervoor kan het Intermediair contact opnemen met de voorbespreekdesk van IBD Nederland.

Artikel 4          Bemiddelingsvergoeding 

1)        Het Intermediair zal aan IBD Nederland een vergoeding betalen voor de geleverde diensten.  IBD Nederland heeft ervoor gekozen om haar dienstverlening aan te bieden in zowel losse onderdelen als in de totale bemiddeling van de aanvraag. De intentie van het Intermediair en IBD Nederland bij inkoop van losse diensten is om te komen tot volledige bemiddeling van het dossier. De vergoedingen voor genoemde diensten treft u aan in de bijlage van deze overeenkomst.

2)        Indien het Intermediair zelf en/of namens de klant de opdracht intrekt/beëindigt, ontvangt deze een factuur voor onze dienstverlening. Indien wij 30 dagen na onze laatste rappel geen reactie hebben ontvangen op onze verzoeken, gaan wij ervan uit dat de dienstverlening is beëindigd en gaan wij over tot het factureren van onze dienstverlening. *Mocht uit de aard van de aanvraag blijken dat de overschrijding van de 30 dagen termijn een logisch gevolg is van dossierelementen dan houden wij hier rekening mee.

3)        Tarieven kunnen jaarlijks door IBD Nederland worden aangepast. IBD Nederland zal het Intermediair in dit geval tijdig informeren over de gewijzigde tarieven.

4)        Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, sturen wij u eenmalig een herinnering. Na het verlopen van de termijn van de herinnering, wordt de factuur overgedragen aan onze incassopartner. Bovendien kan er over de niet (tijdig) betaalde factuur wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht en behoudt IBD Nederland zich het recht voor om haar dienstverlening te staken. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 5          Geheimhouding en privacy

1)        Partijen zullen over en weer alle informatie, waarvan zij weten of redelijkerwijze kunnen weten dat deze vertrouwelijk is, vertrouwelijk houden en, behoudens schriftelijke toestemming van de andere partij, niet openbaren.

2)        Partijen zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent het omgaan met persoonsgegevens en hebben hun administratie conform de vastgestelde regels van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht.

3)        IBD Nederland zal de klantgegevens die zij van het Intermediair verkrijgt enkel gebruiken in het kader van door het Intermediair aan IBD Nederland verstrekte opdrachten en op geen enkele wijze voor andere doeleinden commercieel exploiteren.

4)        In geval van beëindiging van deze overeenkomst treden partijen met elkaar in overleg over een passende en klantgerichte afhandeling van dan nog lopende dossiers.

Artikel 6          Intermediair verdienmodel

1)        IBD Nederland gaat ervan uit dat het samenwerkende intermediair haar verdiensten zal afstemmen aan de marktconforme tarieven.

2)        IBD Nederland ondersteunt het intermediair door haar een opdracht tot dienstverlening aan te bieden wat het verdien model ondersteunt en het Intermediair juridische zekerheid biedt in het kader van het tot stand komen van de opdracht tussen de eind klant en intermediair en de afwikkeling daarvan. Het gebruik van deze opdracht tot dienstverlening is niet verplicht, echter strekt wel tot aanbeveling.

Artikel 7          Aansprakelijkheid

1)        IBD Nederland beperkt haar aansprakelijkheid tot die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld van IBD Nederland of haar leidinggevenden.

2)        De aansprakelijkheid van IBD Nederland voor schade is beperkt tot het voor de betreffende aanspraak door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Als (om welke reden dan ook) op grond van de hiervoor bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot een maximum van 3x de opdrachtsom zoals opgenomen in artikel 4 lid 1.

3)        In geen geval zal IBD Nederland aansprakelijk zijn voor indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 8          Klachtenafhandeling 

1) Het intermediair verplicht zich om bij een  klacht van een relatie die zich richt op een dienst of product dat mede door betrokkenheid van IBD Nederland tot stand is gekomen, IBD Nederland daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en een kopie van het klachtendossier te overleggen. Verder is het Intermediair verplicht om IBD Nederland op de hoogte te houden van de voortgang             In de klachtenbehandeling.

Artikel 9          Slotbepaling

1)        Aanvullingen en/of afwijkingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

2)        Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3)        Geschillen tussen partijen over deze samenwerking zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Downloadbaar