• darkblurbg

Privacy Statement Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland)

Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom heeft Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens

Wij hebben uw gegevens ontvangen van uw intermediair. Dit kan zijn uw hypotheekadviseur, financieel adviseur, accountant, boekhouder of ieder ander die u hiervoor opdracht heeft gegeven.

U heeft bij uw intermediair aangegeven dat u (mogelijk) een zakelijke financiering (in de breedste zin van het woord) wilt aangaan en daar heeft u een opdracht tot dienstverlening voor getekend. Uw intermediair maakt voor de bemiddeling van uw aanvraag gebruik van de dienstverlening van Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland). In die hoedanigheid hebben wij uw gegevens nodig. Informatie over ons bedrijf vindt u op www.ibd-nederland.nl

Waarvoor verwerkt Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) uw persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van contactverzoeken die die via onze website worden gedaan
 • Het bemiddelen bij zakelijke financieringen
 • Het communiceren met onze relaties
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hier een wettelijke reden voor hebben. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst tot stand te brengen. Zonder het verwerken van deze persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen. Wij zien erop toe dat wij geen onnodige gegevens opvragen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Algemene Persoonsgegevens:

 • Uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben om met u te communiceren
 • Overige klantgegevens zoals burgerlijke staat, nationaliteit, zelfstandig ondernemer of loondienst
 • BSN nummer, als onderdeel van het ID bewijs. Het BSN nummer bewaren wij niet in uw dossier.

Gegevens te financieren onderpand(en) en onderpand al in bezit

 • Gegevens van de/het te financieren zakelijke onderpand(en)
 • Gegevens van de privé onderpanden(en)
 • WOZ-waarde

Financiële Gegevens:

 • Inkomensgegevens (Box1, 2 en 3)
 • Financiële zakelijke cijfers zoals jaarcijfers, omzetbelasting, uittreksel KvK, IB-aangiften, Loonstroken, Vermogensgegevens.
 • Gegevens van uw (mogelijke) leningen en verplichtingen in privé
 • Gegevens van uw (mogelijke) leningen en verplichtingen in uw onderneming
 • Gegevens van de leningovereenkomst die u aangaat met een geldverstrekker
 • Bankrekeninggegevens

Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden aan derden verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Slechts verstrekt worden die gegevens die noodzakelijke zijn voor het afsluiten van het financiële product. U heeft hiervoor toestemming gegeven bij het betrokken intermediair.

Met derden bedoelen wij geldverstrekkers, taxateurs, notarissen, makelaars, BKR, Kamer van Koophandel, kadaster en andere organisatie die relevant zijn voor de uitvoering van een product of dienst.

Geldverstrekkers kunnen uw gegevens vervolgens delen met voor haar relevante bedrijven voor bijvoorbeeld de administratieve verwerking.

Vertrouwelijkheid
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) omgaat met hun persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan  per doel verschillend zijn. Gegevens die in het kader van het Cliëntenonderzoek zoals bedoeld in de WWFT zijn vergaard worden 5 jaar bewaard na het uitvoeren van de transactie.

Overige persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar nadat de betreffende aanvraag voor een  (hypothecair) kredietovereenkomst tot een daadwerkelijke overeenkomst heeft geleid. Indien een aanvraag niet tot een daadwerkelijke overeenkomst heeft geleid worden de persoonsgegevens bewaard tot één jaar nadat de aanvraag is afgewezen.

Het gebruik van de website www.ibd-nederland.nl

Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek en gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Personen die namens Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland) zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden. Dit gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Het gaat om functionele en analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en gebruik te analyseren. Daar waar wij om uw gegeven vragen is dat om een vraag te kunnen beantwoorden. Gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Het kan gaan om de volgende gegevens:

 • Het tijdstip en duur van uw bezoek
 • Foutmeldingen
 • De browser die wordt gebruikt

Als u het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt dan worden u gegevens bewaard zolang het nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van linkes met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en kunnen niet garanderen dat zij op een veilige manier met uw gegevens omgaan.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Klachten

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als deze gegevens niet juist zijn, heeft u het recht op retificatie. Wij kunnen de gegevens in digitale vorm aan u overdragen. U heeft het recht om gegevens te laten verdwijnen. U heeft het recht om de verwerking te beperken. Ook kunt bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens voor nadere doeleinden gebruiken dan hier beschreven.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. Bij regelmatige raadpleging bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Contactgegevens

Vragen over uw persoonsgegevens of deze verklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of brief. Vermeldt u hierbij "privacy gegevens"

Keystone Financial Services B.V. (t.h.o.d.n. IBD Nederland)
KvK Nummer 70534349
Provincialeweg 2c
5563 AH Westerhoven
06-42022670
info@IBD-Nederland.nl
www.IBD-Nederland.nl