• darkblurbg

Diensten van IBD Nederland

De diensten van IBD Nederland, die geleverd worden aan intermediairs en hun zakelijke klanten, bestaan uit verschillende facetten. Hieronder vindt u een overzicht van de diensten van IBD Nederland, die u helpen bij uw financieringsaanvraag voor zakelijk of belegd vastgoed.

Voorbespreken

Een financieringsaanvraag voor zakelijk of belegd vastgoed is meestal niet eenvoudig en moet vaak integraal met onderliggende stukken bekeken worden om alle mogelijke financieringsopties te overwegen. Is het onderpand acceptabel en zijn de financiële ratio's in orde of hebben deze een toelichting nodig? Verwachten wij dat er financieringsmogelijkheden in de markt zijn?

De medewerkers van de voorbespreekdesk kunnen u een eerste richting geven waar u op moet letten en welke stukken u bij de klant moet opvragen om tot een eerste beoordeling te komen. Telefonisch of per mail. Deze dienstverlening bieden wij u kosteloos aan.

Indien u al verder in het begeleidingstraject met uw klant bent dan kunt u de financieringsaanvraag alvast voorleggen. U krijgt dan van ons een lijst met stukken, die wij nodig hebben om de financieringsaanvraag in eerste aanleg te kunnen beoordelen. Mocht het nodig zijn, dan wordt de aanvraag al voorbesproken met een van de geldverstrekkers.

Losse berekeningen

Om extra ondersteuning te bieden in het gesprek met uw klant, bieden wij de mogelijkheid losse berekeningen te laten maken. Deze berekeningen kunnen ook als begin van het aanvraagtraject gebruikt worden. De onderstaande berekeningen bieden wij los aan.

 • Kasstroomanalyse
  Een kasstroomanalyse wordt vaak over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartaal of een boekjaar, uitgevoerd.
  Middels de analyse wordt inzichtelijk hoe de eindstand van de betaalrekening (in de vorm van spaargelden of juist een
  benutting van een bankkrediet) in de betreffende periode tot stand is gekomen. Een kasstroomanalyse is van groot belang
  omdat op deze manier duidelijk wordt hoe liquide de organisatie is: is de organisatie op korte en lange termijn in staat om
  aan haar betalingsverplichtingen te voldoen?

 • Jaarcijferanalyse t.b.v. een financieringsaanvraag
  Met de gegevens in de jaarrekening berekent IBD Nederland kengetallen. Deze getallen geven een beeld van de financiële positie van een onderneming. Liquiditeit geeft informatie over het vermogen van de onderneming om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit geeft aan of een onderneming in staat is om aan alle langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld van de winstgevendheid van een bepaald bedrijf. Met de jaarcijferanalyse ziet uw klant wat de impact is van een financiering op genoemde ratio's''s.

 • CBI-berekening
  Consumptief Besteedbaar Inkomen (CBI ) Een financieel plan omvat een berekening van uw beschikbaar CBI.
  Dat wil zeggen een berekening van de middelen die overblijven na aftrek van alle vaste lasten die verband houden
  met uw werk, woongenot, financiële schuldenpositie, risico afdekking en andere verplichte lasten.
 • Huurstroom analyse en vaststelling
  Niet alleen de daadwerkelijke hoogte van de huuropbrengst is belangrijk. Ook de lengte van een huurovereenkomst en de vergelijking met actuele huren bij vergelijkbare panden spelen mee om de bank een gevoel van bestendigheid te geven over de betaalbaarheid van de lening. De huurstroom moet dan ook toereikend zijn om de beheerskosten, onderhoudskosten, rente en aflossing te kunnen betalen. De huurstroom bepaalt met name of de bank kan verwachten dat de rentebetalingen en aflossingsbedragen ook daadwerkelijk betaald kunnen worden.

Bemiddeling

Indien u samen met de klant een definitieve keuze heeft gemaakt om over te gaan tot financiering dan geeft u IBD Nederland een opdracht tot bemiddeling. Wij zullen u een stukkenlijst verstrekken t.b.v. het bemiddelingstraject bij de geldverstrekker. Nadat u alle benodigde stukken heeft aangeleverd gaan wij het dossier op de inhoud beoordelen en de aanvraag bij de best passende geldverstrekker indienen. Het bemiddelingstraject verzorgen wij geheel voor u. 

Tarieven

De tarieven van IBD Nederland voor onze dienstverlening treft u op de tarievenkaart aan die u bij de aanstelling van uw kantoor gaat ontvangen.